kdobanner04.jpg
- - - Menu - - -Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) GV KDO

Gachte leden, ereleden, leden van verdienste, coördinatoren, leiding en medewerkers,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Voorjaars ALV van GV KDO.

Datum: Donderdag 23 Maart 2017
Locatie:
Wijkcentrum de Stolp, Zaal 5
Violierenplein 101, Apeldoorn
Tijd: Inloop vanaf 19.30uur, start 20:00

 

Agenda:
1.   Opening en vaststellen agenda
2.   Notulen ALV d.d. 24-11-2016 (reeds verzonden)
3.   Jaarverslag Secretaris
4.   Financieel Verslag (de stukken liggen een half uur vóór aanvang van de vergadering ter inzage)
5.   Kascontrole en décharge penningmeester
6.   Benoemen kascontrolecommissie
7.   Bestuursmutaties
a.   Aftredend en herkiesbaar Arno Suppers
8.   Jubilarissen
9.   KDO-er van het Jaar
10. Rondvraag
11. Sluiting