- - - Menu - - -

November 2017

GYMNASTIEKVERENIGING KRACHT DOOR ONTWIKKELING APELDOORN

 

 

Artikel 1. LIDMAATSCHAP
Opgeven als lid geschiedt schriftelijk bij de leiding, waarbij een aanmeldingsformulier ingevuld dient te worden.

Vervolgens wordt het lid ingeschreven bij de ledenadministratie. De datum, door het lid aangegeven op het inschrijfformulier, telt als lidmaatschap datum van de vereniging.

Het lid verbindt zich hierbij de verenigingscontributie en bondscontributie per kwartaal bij vooruitbetaling te voldoen.

Het bestuur beslist over de toelating.

Opzeggingen lidmaatschap moeten uiterlijk 10 dagen voor het einde van een kwartaal bij de ledenadministratie binnen zijn.

 

Artikel 2. BESTUUR

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen. Het aantal bestuurders, bij voorkeur een oneven aantal, wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur beslist over de toelating.

 

Elk bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. KDO conformeert zich aan de ‘code goed sportbestuur’ waarin staat dat een bestuurslid maximaal 12 jaar, 4 termijnen van 3 jaren, zitting mag nemen in het bestuur van de vereniging.

Elk jaar treden bestuursleden af volgens een vast rooster van aftreden.

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De voorzitter heeft het recht te allen tijde een bestuursvergadering te beleggen.

Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand.

 

De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij onvoorziene omstandigheden waarbij de voorzitter afwezig is zal 1 van de andere personen uit het dagelijks bestuur de vergadering leiden.

 

De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen bij, voert namens en in overleg met het bestuur de correspondentie, beheert het archief van de vereniging, en roept in overleg met de voorzitter vergaderingen bijeen.

 

Naast de voorzitter tekent tenminste nog 1 persoon van het algemeen bestuur alle belangrijke stukken.

 

De penningmeester beheert in overleg met de overige bestuursleden de financiën.

De bestuursleden en kascommissie hebben te allen tijde het recht inzage te verlangen van de boeken en het kassaldo.

 

Er is voor het bestuur een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 3. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

De gewone leden en ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar, leden van verdienste, ereleden en begunstigende leden hebben het recht tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergaderingen.

Alle gewone leden vanaf 16 jaar, ereleden en leden van verdiensten hebben daar ieder 1 stem.

Begunstigende leden hebben een raadgevende stem.

Ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar hebben geen stemrecht, maar kunnen zich laten horen om stemgerechtigden te steunen in het maken van de juiste keuze bij het stemmen.

 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging. Besluiten  door de Algemene Ledenvergadering genomen, dienen uitgevoerd te worden.

 

Op de Algemene Ledenvergadering leggen bestuur en commissies rekening en verantwoording af en maken het jaarplan voor het komende jaar bekend.

Het bestuur legt de gemaakte begroting ter goedkeuring voor.

De vereniging houdt twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering: Ieder jaar in het najaar om de jaarplannen van het volgende jaar te presenteren en om de begroting en verenigingscontributie vast te stellen. In het voorjaar van ieder jaar leggen bestuur en commissies rekening en verantwoording af van het afgelopen jaar.

 

 

Artikel 4. TECHNISCHE VERGADERINGEN

Een technische vergadering is een bijeenkomst van leiding, coördinatoren, medewerkers en bestuur, waar overleg wordt gepleegd over de technische zaken binnen de vereniging.

Het bestuur belegt een technische vergadering zo vaak als zij nodig acht, doch tenminste eenmaal per jaar. De secretaris maakt hiervan notulen.

Coördinatoren beleggen een technische vergadering met hun eigen discipline zo vaak als zij nodig achten, doch tenminste eenmaal per jaar. De coördinator maakt hiervan een verslag en deelt deze met het bestuur.

 

 

Artikel 5. LEIDING & COORDINATOREN

Leiding is lid van de vereniging met alle rechten en plichten van een gewoon lid.

Een leiding kan, in overleg met het bestuur, zich laten helpen bij het lesgeven door een assistent, die lid van de vereniging dient te zijn.

 

Coördinatoren zijn lid van de vereniging met alle rechten en plichten van een gewoon lid.

Coördinatoren vormen de schakel tussen bestuur en leiding en ondersteunen de leiding in de organisatie van lessen en activiteiten.

Coördinatoren leggen verantwoording af aan het bestuur.

 

 

Artikel 6. WANORDELIJK GEDRAG

De leiding kan in overleg met de coördinator te allen tijde aan leden, die hinderlijk mochten zijn, zich wanordelijk gedragen, of weinig zin of ernst bij de oefeningen tonen, het deelnemen aan een les ontzeggen.

Als deze maatregel niet voldoende blijkt te zijn, kan de leiding of coördinator de kwestie voorleggen aan het bestuur, zodat in overleg andere maatregelen genomen kunnen worden.

 

 

Artikel 8. EIGENDOMMEN

De eigendommen van de vereniging worden bewaard op plaatsen door het bestuur aan te wijzen en onderhouden door het bestuur aan te wijzen personen.

 

 

Artikel 9. ONVOLLEDIGHEID

Bij onvolledigheid van of twijfel omtrent het Huishoudelijk Reglement beslist het bestuur, of in hoger beroep de Algemene Ledenvergadering.

 

 

Artikel 10. GESCHILLEN

Alle geschillen gerezen tussen de leden van de vereniging onderling of tussen een lid en een bestuurslid, zullen, indien zij volgens de wet voor een scheidsrechtelijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door het bestuur.

 

Alle geschillen die tussen leden van het bestuur mochten ontstaan, zullen, indien zij volgens de wet voor een scheidsrechtelijke beslissing vatbaar zijn,  door de leden in de Algemene Ledenvergadering worden beslist.

 

 

JURYLEDEN

Juryleden zijn lid van de vereniging met alle rechten en plichten van een gewoon lid.

Juryleden jureren voor de vereniging bij in- en externe wedstrijden.

 

 

 

VERTROUWENS CONTACT PERSONEN VCP-ers)

VCP-ers zijn lid van de vereniging met alle rechten en plichten van een gewoon lid.

VCP-ers zijn vrijwilligers binnen de verenging waar leden en leiding terecht kan bij ongewenste intimiteiten. 

 

 

VERENIGINGSMEDEWERKERS

Verenigingsmedewerkers hoeven geen lid te zijn van de vereniging.

Verenigingsmedewerkers zijn in dienst van de vereniging en verrichten betaalde werkzaamheden voor de vereniging.