Freerunnen1.jpg

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/kdoapeldoorn.nl/httpdocs/modules/mod_wsselectlist/helper.php on line 84
- - - Menu - - -

Gymnastiekvereniging Kracht Door Ontwikkeling (hierna Gymnastiekvereniging KDO Apeldoorn) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gymnastiekvereniging KDO Apeldoorn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

- verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij verwerken van bijzondere gegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid;

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, deze respecteren en je hier op willen wijzen.


Als Gymnastiekvereniging KDO Apeldoorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Gymnastiekvereniging KDO Apeldoorn verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: het voeren van ledenadministratie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het verstrekken van informatie, o.a. via nieuwsbrieven, het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere aangelegenheden binnen de vereniging. Je bankgegevens worden gebruikt ten behoeve van financiële administratie, bijvoorbeeld voor het innen van contributie of het uitbetalen van salarissen of vergoedingen.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens), telefoon en e-mailadres (contactgegevens), geslacht, geboortedatum, bankgegevens, kopie ID (enkel voor betaalde medewerkers te behoeve van loonadministratie).

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- het hosten van de website;

- het verzorgen van de loonadministratie.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.Beeldmateriaal
Tijdens de lessen, wedstrijden, uitvoeringen of andere activiteiten kunnen beeldopnamen worden gemaakt voor publicatie op de website, sociale media, in de nieuwsbrieven of in promotiefolders van de vereniging. Voor het gebruik van deze beelden wordt schriftelijk toestemming gevraagd.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
Gymnastiekvereniging KDO Apeldoorn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

- alle medewerkers die, vrijwillig of betaald, werkzaamheden voor Gymnastiekvereniging KDO Apeldoorn verrichten, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.Als je naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op!